Jesteśmy otwarci na Twoje problemy.

Dajemy Ci poczucie pewności w działaniu.

 • Adwokat
 • Monika Skrzypek - Paliwoda

zobacz lokalizację firmy na mapie

Semper Lex - Obsługa prawna j.s.t. i przedsiębiorców

Kancelaria Adwokacka SEMPER LEX PRAWO i PODATKI® zapewnia kompleksową obsługę prawną przede wszytkim jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom gospodarczym. Oferowana usługa polega w szczególności na:

[1] udzielaniu bieżących wyjaśnień, konsultacji i porad prawnych a także interpretacji podatkowych dla pracowników Zamawiającego,

[2] sporządzaniu na piśmie opinii prawnych, opiniowaniu pod względem prawnym projektów umów, porozumień, uchwał i innych dokumentów,

[3] doradztwie prawnym w zakresie wewnętrznych uregulowań, zarządzeń, regulaminów, instrukcji,

[4] obsłudze prawnej organów tych podmiotów (sesje rady, posiedzenia, komisje, kolegia),

[5] uczestnictwie w negocjacjach i transakcjach prowadzonych przez Zamawiającego z podmiotami i osobami trzecimi,

[6] zastępstwie procesowym w granicach udzielonych pełnomocnictw.  

Adw. Monika Skrzypek-Paliwoda świadczy także wszechstronną pomoc prawną klientom indywidualnym.

Kancelaria oferuje przede wszystkim pomoc prawną w następujących obszarach:

 • § PRAWO CYWILNE, w tym m.in.:
 • - umowy cywilnoprawne
 • - przeniesienie własności
 • - pozwy o zapłatę
 • - odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • - dochodzenie roszczeń i egzekucja wierzytelności
 • - ochrona dóbr osobistych
 • § PRAWO FINANSOWE
 • - finanse publiczne
 • - regulacje prawne w działalności j.s.t. (organy i jednostki)
 • - dyscyplina finansów publicznych
 • - zamówienia publiczne
 • § DORADZTWO PODATKOWE
 • - podatek dochodowy od osób prawnych
 • - opodatkowanie dochodów osobistych
 • - opodatkowanie czynności prawnych
 • - podatki i opłaty lokalne
 • - podatek VAT (w tym odzyskiwanie VAT, w szczególności w świetle wyroku Trybynału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14)
 • - postępowania podatkowe i sądowe
 • § OBRÓT i GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • - przeniesienie praw własności do nieruchomości
 • - zniesienie współwłasności
 • - ustanowienie służebności
 • - wywłaszczenie i zwrot nieruchomości wywłaszczonych
 • § PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • - analiza prawidłowości decyzji administracyjnych
 • - wzruszanie decyzji administracyjnych w postępowaniach sądowo-administracyjnych
 • - zastępstwo w postępowaniach przed sądami administracyjnymi obydwu instancji
 • § PRAWO PRACY
 • - mediacje pracodawca/pracownik
 • - procesy pracownicze
 • § PRAWO GOSPODARCZE
 • - tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • - upadłość
 • - pokrzywdzenie wierzycieli (skarga pauliańska)

Kancelaria podejmuje się ponadto prowadzenia spraw w zakresie:

 • § PRAWA KARNEGO
 • - obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym
 • - reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
 • - sprawy dotyczące odpowiedzialności karnej członków organów osób prawnych
 • § PRAWA RODZINNEGO i OPIEKUŃCZEGO
 • - małżeńskie ustroje majątkowe
 • - rozwody i podział majątku
 • - sprawy o separację
 • - alimenty
 • - opieka i kuratela
 • § PRAWA MEDYCZNEGO
 • - egzekwowanie praw pacjenta
 • - błędy w sztuce lekarskiej
 • - spory refundacyjne

Kancelaria realizuje także pomoc prawną obywatelom polskim zamieszkałym poza granicami kraju, w szczególności w zakresie:

 • mienia przesiedleńczego
 • dopełniania polskich obowiązków rejestracyjnych (dowód, prawo jazdy, zameldowanie, NIP, służba wojskowa, i. in.)
 • spadków i darowizn międzynarodowych
 • uznawania orzeczeń i decyzji zagranicznych sądów i urzędów
 • umiejscawiania zagranicznych aktów stanu cywilnego

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy oraz nakładu pracy. Wynagrodzenie może być płatne w formie ryczałtu lub rozliczone według stawki godzinowej. Stawki minimalne opłat za czynności adwokackie reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800).

© Copyright Semper Lex | Projekt Futuravision