Dajemy poczucie sprawiedliwości której inni Ci odmawiają. Odsłaniamy przed Tobą nowe perspektywy. Dla Ciebie szukamy najlepszych rozwiązań.

 • Adwokat
 • Monika Skrzypek - Paliwoda

Konsultacja prawna

oferta

Kancelaria Adwokacka adwokat Moniki Skrzypek-Paliwoda świadczy wszechstronną pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, podmiotom gospodarczym jak i jednostkom sektora finansów publicznych.

Kancelaria oferuje przede wszystkim pomoc prawną w zakresie:

 • § PRAWA CYWILNEGO
 • - przygotowanie projektów umów (w tym kontraktów handlowych)
 • - darowizny
 • - spadki
 • - renta i dożywocie
 • - reklamacje (gwarancja i rękojmia)
 • - dochodzenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny
 • § DORADZTWA PODATKOWEGO
 • - podatek dochodowy od osób prawnych
 • - opodatkowanie dochodów osobistych
 • - opodatkowanie czynności prawnych
 • - VAT
 • - postępowania podatkowe i sądowe
 • § OBROTU i GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • - przeniesienie praw własności do nieruchomości
 • - zniesienie współwłasności
 • - zasiedzenie
 • - ustanowienie służebności
 • - wywłaszczenie i zwrot nieruchomości wywłaszczonych (zbędność wywłaszczenia)
 • § PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
 • - analiza prawidłowości decyzji administracyjnych
 • - dochodzenie odpowiedzialności za zwłokę organów administracyjnych (urzędów)
 • - wzruszanie decyzji administracyjnych w postępowaniach sądowo-administracyjnych
 • - zastępstwo w postępowaniach przed sądami administracyjnymi obydwu instancji
 • § POSTĘPOWAŃ KONTROLNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH i PUBLICZNYCH *
 • - analiza stanu prawnego podmiotu kontrolowanego
 • - analiza legalności przebiegu postępowań kontrolnych (skarbowych, ZUS, PIP, Inspekcji Sanitarnej, nadzoru budowlanego, nadzoru farmaceutycznego, NFZ, RIO, GIODO, UOKiK, i in.)
 • - analiza i ocena dokumentacji pokontrolnej
 • § PRAWA GOSPODARCZEGO
 • - tworzenie i przekształcenia spółek
 • - upadłość
 • - windykacja długów
 • § PRAWA KARNEGO
 • - obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym
 • - reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
 • - sprawy dotyczące odpowiedzialności karnej członków organów osób prawnych (odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego, naruszenie dyscypliny finansów publicznych)
 • § PRAWA RODZINNEGO i OPIEKUŃCZEGO
 • - małżeńskie ustroje majątkowe
 • - rozwody i podział majątku
 • - sprawy o separację
 • - alimenty
 • - opieka i kuratela
 • § PRAWA MEDYCZNEGO
 • - egzekwowanie praw pacjenta
 • - błędy w sztuce lekarskiej
 • - spory refundacyjne

Kancelaria specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej obywatelom polskim zamieszkałym poza granicami kraju, w szczególności w zakresie:

 • mienia przesiedleńczego
 • dopełniania polskich obowiązków rejestracyjnych (dowód, prawo jazdy, zameldowanie, NIP, służba wojskowa, i. in.)
 • spadków i darowizn międzynarodowych
 • uznawania orzeczeń i decyzji zagranicznych sądów i urzędów
 • umiejscawiania zagranicznych aktów stanu cywilnego

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy oraz nakładu pracy. Wynagrodzenie może być płatne w formie ryczałtu lub rozliczone według stawki godzinowej. Stawki minimalne opłat za czynności adwokackie reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

© Copyright Semper Lex | Projekt Futuravision